Myslíme nadnárodne
Myslíme nadnárodne

Európske a medzinárodné právo

Právny poriadok Slovenskej republiky je v značnom rozsahu priamo i nepriamo ovplyvňovaný právnymi normami rôznej právnej sily európskej ale i medzinárodnej úrovne. Jeho súčasťou je aj právo Európskej únie (pôvodné členené na komunitárne a únijné právo) majúce priamy dosah na práva a povinností fyzických osôb, hospodárskych subjektov či vnútroštátnych orgánov verejnej moci v mnohých oblastiach života.

AK Winton je tomto smere pripravená poskytnúť najmä:

  • poradenstvo v celej škále oblastí upravených primárnym či sekundárnym právom EU (jednotný trh, doprava, transeurópske siete, energetika, verejné obstarávanie, fondy EU),
  • právne služby v konaní pred národnými súdmi, Súdnym dvorom Európskej únie, Komisie alebo inými orgánmi EU,
  • komplexnú prípravu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie k medzinárodným obchodným transakciám,
  • zastupovanie v konaní pre Európskym súdom pre ľudské práva,
  • analytickú činnosť vo vzťahu k medzinárodno-právnym aspektom tvorby, aplikácie a výkladu vnútroštátnych i nadnárodných právnych noriem.