Dostaneme Vaše peniaze k Vám
Dostaneme Vaše peniaze k Vám

Konkurz a reštrukturalizácia

Konkurz a reštrukturalizácia sú pre veriteľov nežiadanými skutočnosťami, ktoré sú vyvrcholením nezodpovedného hospodárenia dlžníkov.

Pre našich klientov zabezpečujeme sledovanie aktuálnej vymožiteľnosti ich práva a prípravu prihlášok, ako aj iných úkonov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. K základným službám poskytujúcim v súvislosti s konkurzným právom patrí aj zastupovanie klientov na schôdzi veriteľov, veriteľskom výbore, ako aj v celom konaní.

Vzhľadom na bohaté vedomosti nášho tímu poskytujeme klientom aj prípravu analýzy najvhodnejšieho uspokojenia pohľadávky veriteľa a rokovania s dlžníkmi o riešení ich úpadku.