Dostaneme k vám peniaze z verejných zdrojov
Dostaneme k vám peniaze z verejných zdrojov

Štátna pomoc

Fondy EU

AK Winton má dlhoročné skúsenosti v oblasti štrukturálnych fondov EU v rámci ktorej odborní tím právnikov poskytuje právne poradenstvo či už priamo riadiacim orgánom (napr. analýza európskeho právneho prostredia a pravidiel čerpania fondov vyplývajúce z legislatívy EU, nastavenie programovej dokumentácie, analýza potenciálnych prijímateľov pomoci, podporované projekty a pod.), ale aj samotným prijímateľom pomoci (napr. zastupovanie voči riadiacim orgánom, príprava odborných vyjadrení, stanovísk, správnych žalôb, zastupovanie vo verejnom obstarávaní a pod.).

Iné formy pomoci

AK Winton disponuje rozsiahlym know-how aj v oblasti iných foriem štátnej pomoci (napr. investičná pomoc, mikropôžičkový program, individuálna pomoc a pod.) v rámci ktorej poskytuje jednak projektové poradenstvo (i) prijímateľom, zahrňujúce najmä právne poradenstvo pri príprave podkladov na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci a súvisiacej zmluvnej dokumentácie, zastupovanie prijímateľov voči poskytovateľom, komunikáciu s dotknutými orgánmi štátnej správy, a tiež (ii) samotným poskytovateľom pomoci ohľadom dodržiavania pravidiel poskytovania štátnej pomoci a pri projektoch realizovaných pomocou verejného sektora. Právny tím je pripravený zabezpečiť, resp. poskytnúť podporu pri zastupovaní klienta v konaniach voči štátu a pred Európskou komisiou vo veciach štátnej pomoci a štrukturálnych fondov.