Nechránime len súkromné záujmy
Nechránime len súkromné záujmy

Verejný sektor

Správa a nakladanie s verejným majetkom

Právny tím AK Winton má bohaté skúsenosti s poradenstvom v oblasti správy a nakladania s majetkom, resp. s majetkovými účasťami štátu, ako aj iných právnických osôb zriadených zákonom a s osobitným režimom nakladania s ich majetkom, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácii, miest a obcí. Skúsení právnici poskytujú komplexnú právnu podporu dotknutým verejným subjektom pri nakladaní s ich majetkom, najmä s ohľadom na existujúce pravidlá vyplývajúce z platného právneho rámca SR a tiež s ohľadom na aktuálne pravidlá štátnej pomoci vyplývajúce z práva EU, vrátane rozhodovacej praxe ESD.

Projektové poradenstvo

Právny tím AK Winton disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti projektového poradenstva vo viacerých sférach národného hospodárstva ako napr. cestná doprava, železnice, regulačná politika, energetika, telekomunikácie, pričom právne služby poskytuje jednak pre orgány verejnej správy, ale tiež pre samotných investorov v danej oblasti. V rámci poradenstva právny tím hodnotí rôzne možnosti realizácie plánovaných investícií z pohľadu existujúceho platného právneho rámca (vnútroštátne právo a tiež právo EU) vo vzťahu k možným formám realizácie projektov (napr. PPP projekty, koncesia, zmluvné partnerstvá a iné).

Legislatívna činnosť

Právny tím AK Winton má bohaté skúsenosti s legislatívnou činnosťou ústredných orgánov štátnej správy, zákonodarného orgánu Slovenskej republiky i orgánov územnej samosprávy.

V rámci právnych služieb v oblasti legislatívy sme pripravení poskytnúť právnu podporu najmä v rozsahu:

  • spracovania právnych analýz k nedostatkom platnej právnej úpravy, resp. k novým požiadavkám európskej legislatívy, ktoré majú byť transponované do vnútroštátnej legislatívy,
  • konzultácií orgánom štátnej správy všetkých stupňov,
  • vypracovania návrhov zákonov, resp. noviel, nariadení vlády, aproximačných nariadení vlády, opatrení, ďalších druhov vykonávacích právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obcí,
  • zastupovania klientov ako pripomienkujúcich subjektov v rámci rokovaní s legislatívnymi orgánmi,
  • posúdenia návrhu právneho predpisu z hľadiska jeho súladu s Ústavou Slovenskej republiky,
  • posúdenia súladu návrhu právneho predpisu s právne záväznými aktmi Európskej únie.